Leasing

Leasing är ett engelskt begrepp som betyder uthyrning men leasingavtal sluts vanligtvis för en period på tre till sju år beroende på leasetagarens önskemål och leasingobjektets livslängd. En skillnad jämfört med att hyra är att ett leasingavtal i princip är ouppsägbart. Oftast avses finansiell leasing, som är en form av finansiering av näringsidkares anskaffning av egendom till verksamheten.

Olika typer av leasing

  • Finansiell och operationell leasing
  • Direkt och indirekt leasing
  • Investorleasing
  • leverantörsorienterad och kundorienterad leasing