Finansbolag – företag inom finansbranschen

Finanskrisen har inte bara förstört stora ekonomiska värden utan även omdefinierat vad finansbolagen arbetar med och vilka riskbedömningar som görs. Den nya affärsmiljön kommer innebära att många finansbolag kommer att omdefiniera sin verksamhet och struktur för att utveckla finansiella tjänster och nya affärsmodeller kommer att växa fram. Inte bara affärsmodeller kommer att revideras företagen kommer också att bli tvingade att se över sina strategier kring riskhantering.

Den här blogg kommer handla om finansbolag i Sverige. Definitionen är ett företag som driver verksamhet genom att lämna kredit och förvärva fordringar. Egentligen finns inte begreppet finansbolag längre i juridisk mening, sedan lagen om finansbolag blev obsolet och inte längre var aktuell, däremot använder vi ofta begreppet i folkmun. Numera gäller Lagen om finansieringsverksamhet som är en lagstiftning som sätter upp ramarna för de tillståndspliktiga bolagen – kreditmarknadsbolagen.

Vi kommer att skriva mer information om finansbolag på den här sajten men om du vill kan läsa mer om www.finansbolagens-forening.se här.

Finansbolagen kontrolleras av Finansinspektionen som kan ge anmärkningar och varningar till de företag som inte sköter sig. Finansinspektionens starkaste påtryckningsmedel är att de kan återkalla tillstånd.

Det finns olika typer av finansbolag exempelvis:

Finansbolag eller kreditmarknadsbolag som de numera heter som är företag som sköter finansiell verksamhet mot företag och privatkunder. Företagen är aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Statistik från Finansmarknaden hittar du på SCB:s webbplats här exempelvis betalningsbalansen, aktieägarstatistik och undersökningar från finansiella företag.

Med finansieringsrörelse ingår näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indirekt via ett företag med vilket det finns ett nära samband, och lämna krediter, ställa garantier för krediter eller att i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (leasing).

Exempel på kreditmarknadsbolag:

Amfa finans
Kommuninvest
Payex
Stadshypotek
Svea ekonomi
Finansbolagens verksamhet omfattar bla:

Avbetalningar
Leasing
Factoring
Kontokort
Krediter
Man räknar med att det finns ungefär 40 finansbolag i Sverige. På Finansinspektionens hemsida kan du kontrollera att ett företag har tillstånd och att de inte finns med på myndighetens varningslista.

God sed

Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål är att verka för en sund utveckling av den marknad på vilken medlemmarna är verksamma.
Ladda ner PDF-dokument om etiska riktlinjer

Lagstiftning som finansbolagen lyder under:


Finansbolagen lyder under flera lagstiftningar.

Lagen om bank- och finansieringsrörelse (BFL; 2004:297)
Finansinspektionens råd (FFFS 2011:50)
De är skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt